Reklamačný poriadok

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny, s. r. o.

Sídlo: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 217 642

DIČ: 2023794201, IČ DPH: SK2023794201

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 90058/B

Telefónne číslo: +421 911 212 838

E-mail: office@ippm.sk

 

Reklamačný poriadok platný a účinný odo dňa 07.05.2024.

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 - Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje všetky právne vzťahy medzi IPPM a Zákazníkom, pri uplatňovaní a vybavovaní Reklamácie Zákazníka, týkajúcej sa kvality, nedostatkov a vád vo vzťahu k poskytovaným Službám. Zákazník má nárok na Reklamáciu v prípade výskytu vád, či nedostatkov výlučne vo vzťahu k Službám, ktoré mu boli poskytnuté IPPM.

1.2 - Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a Zmluvy uzatvorenej medzi IPPM a Zákazníkom.

1.3 - Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady Reklamácie, pokiaľ nie sú dojednané osobitné reklamačné podmienky, alebo ak platné právne predpisy neurčujú inak.

1.4 - Zodpovednosť IPPM voči Zákazníkom, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Zákazníkovi sa riadi v prípade Zákazníka článkom V tohto Reklamačného poriadku, ako aj príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

II. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

2.1 - Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu bezodkladne po zistení reklamovanej skutočnosti, najneskôr však v lehote 6 (šiestich) mesiacov. 

2.2 - Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: office@ippm.sk alebo

b) písomne na adresu: Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny, s. r. o., Odbojárov 300/4, Tovarníky 955 01, Slovenská republika.

2.3 - Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z Reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená bezodkladne v lehote podľa bodu 2.1 tohto Reklamačného poriadku. 

2.4 - V Reklamácii Zákazník uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti (odôvodnenie Reklamácie), ako aj svoje požiadavky na odstránenie vady a uskutočnenie nápravy. Vo svojom vlastnom záujme je Zákazník povinný priložiť k Reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené.

 

III. REKLAMAČNÉ KONANIE

3.1 - V prípade uplatnenia Reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie, IPPM doručí Zákazníkovi bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie; ak nie je možné takéto potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

3.2 - Zákazník je povinný poskytnúť IPPM potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie Reklamácie. 

3.3 - Reklamácia Zákazníka bude spravidla vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie Reklamácie, najneskôr do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. IPPM vydá Zákazníkovi písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. 

 

IV. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

4.1 - O postupe vybavovania, ako aj o spôsobe vybavovania Reklamácie bude IPPM Zákazníka priebežne informovať.

4.2 - Vybavenie Reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) vybavenie Reklamácie v celom rozsahu, alebo sčasti, podľa požiadaviek Zákazníka uvedených v Reklamácií, alebo (ii) iným vhodným spôsobom, alebo (iii) odôvodneným zamietnutím Reklamácie. IPPM je povinná písomne zdôvodniť Zákazníkovi dôvody zamietnutia Reklamácie, resp. odmietnutia zodpovednosti za vady Služieb.

4.3 - Zákazník má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením Reklamácie, toto právo treba uplatniť u IPPM najneskôr do 1 (jedného) mesiaca odo dňa ukončenia reklamačného konania, inak právo zanikne.

 

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1 - IPPM zodpovedá Zákazníkovi za kvalitu a správnosť poskytovaných Služieb pri jej poskytnutí Zákazníkovi. 

5.2 - Ak ide o vadu Služby, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo požadovať, aby bola takáto vada Služby bezplatne, včas a riadne odstránená.

5.3 - Ak ide o vadu Služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť Služba poskytnutá ako Služba bez vady (zničenie Vzorky na strane IPPM, alebo Laboratória a pod.), má Zákazník právo na (i) bezplatné opakované poskytnutie Služby, alebo jej časti (v súlade s VOP), alebo má právo (ii) od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Zákazník aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád Služby riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Ceny Služieb.

5.4 - Zákazník je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje, pričom svoje rozhodnutie je Zákazník povinný oznámiť IPPM spolu s uplatnením Reklamácie, alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení Reklamácie, aby mohla IPPM určiť spôsob vybavenia Reklamácie. 

5.5 - IPPM nezodpovedá za vady Služby, ktoré Zákazník spôsobil sám, a ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom, používaním, alebo nedodržaním pokynov, alebo ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.), alebo okolností vylučujúcich zodpovednosť.

5.6 - V prípade, ak je súčasťou Zmluvy pri zakúpení Služieb aj návod na použitie, a Zákazník tento návod nedodrží, nemá právo na uplatnenie nárokov z vád Služieb.

 

VI. SŤAŽNOSTI A PODNETY

6.1 - Na spôsob a postup vybavovania sťažností a podnetov sa uplatnia podmienky tohto Reklamačného poriadku primerane.

6.2 - Zákazník je oprávnený uplatniť akúkoľvek sťažnosť, alebo podnet, adresovaný IPPM písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: office@ippm.sk alebo

b) písomne na adresu: Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny, s. r. o., Odbojárov 300/4, Tovarníky 955 01, Slovenská republika.

 

VIII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Zákazník, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom má právo obrátiť sa na IPPM so žiadosťou o nápravu, zaslanú na adresu sídla IPPM alebo na e-mailovú adresu office@ippm.sk, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým IPPM vybavila jeho Reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že IPPM inak porušila jeho práva. Ak IPPM na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení Zákona o alternatívnom riešení sporov a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Zákazníkom – spotrebiteľom a IPPM, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je: 

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

so sídlom: Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika

email: ars@soi.skadr@soi.sk

 

pričom bližšie informácie sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Zákazník môže v prípade Zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti IPPM a Zákazníka v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami Zákona alternatívnom riešení sporov.