Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VYŠETRENE ČREVNÉHO MIKROBIÓMU

 

Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny, s. r. o.

Sídlo: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 217 642

DIČ: 2023794201, IČ DPH: SK2023794201

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 90058/B

Telefónne číslo: +421 911 212 838

E-mail: office@ippm.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné odo dňa 07.05.2024

 

I. PREAMBULA

 

1.1 - Spoločnosť IPPM je ­súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré je na základe platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného príslušným orgánom a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike oprávnené poskytovať zdravotnú starostlivosť. IPPM v rámci výkonu svojej činnosti poskytuje okrem iného aj služby zamerané na zdravie črevného systému a v tejto súvislosti zabezpečuje komplexné vyšetrenie črevného mikrobiómu v súlade s najnovšími diagnostickými trendami. 

1.2 - Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej medzi IPPM ako poskytovateľom Služieb a Zákazníkom ako užívateľom Služieb, prostredníctvom Webovej stránky dostupnej na adrese „­www.ippmclinic.com,ako aj práva a povinnosti vo vzťahu k Používateľom

1.3 - Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a inými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.4 - Tieto VOP platia pre všetky Zmluvy uzavreté prostredníctvom Webovej stránky s výnimkou, ak IPPM a Zákazník uzatvoria osobitnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, pričom v takom prípade majú podmienky dohodnuté v osobitnej zmluve prednosť pred týmito VOP. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP a/alebo Zmluvy, môže byť vylúčené, alebo pozmenené písomnou dohodou Zmluvných strán.

1.5 - Tieto VOP sú Používateľovi, resp. Zákazníkovi dostupné na Webovej stránke IPPM. Zákazník zároveň berie na vedomie, že jednou z podmienok odoslania Objednávky a uzavretia Zmluvy IPPM so Zákazníkom, je oboznámenie sa Zákazníkom s týmito VOP, Reklamačným poriadkom, ako aj s inými súvisiacimi dokumentmi dostupnými Zákazníkovi prostredníctvom Webovej stránky.

 

 II. DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1 - Ustanovenia tohto článku VOP majú okrem definičného charakteru a účelu aj charakter, resp. účel normatívny, teda stanovujúci práva a/alebo povinnosti Zmluvných strán, a preto ustanovenia tohto článku sú pre Zmluvné strany rovnako záväzné ako ostatné ustanovenia týchto VOP.

2.2 - Záhlavia jednotlivých článkov sú pripojené len pre ľahšiu orientáciu a nemajú žiadny vplyv na výklad týchto VOP.

2.3 - Pokiaľ z týchto VOP nevyplýva niečo iné, slová použité v týchto VOP v jednotnom čísle sa vzťahujú aj na množné číslo a naopak. Slová použité v mužskom rode budú zahŕňať aj ženský rod a stredný rod.

2.4 - Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Zmluvnými stranami, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo Zmluvnými stranami výslovne dojednané inak. Výrazy s veľkým počiatočným písmenom uvedené v týchto VOP majú nasledovný význam:

2.4.1 - Civilný sporový poriadok znamená zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov;

2.4.2 - Cena znamená odplatu, ktorú sa Zákazník zaväzuje uhradiť IPPM za poskytnutie Služieb; Cena je splatná vopred;

2.4.3 - Cenník znamená aktuálne platný cenník služieb IPPM, ktorý obsahuje sumy Cien za jednotlivé služby ponúkané IPPM, vrátane Služieb podľa týchto VOP, a ktorý je dostupný na Webovej stránke;

2.4.4 - Darčeková poukážka znamená darčeková poukážka vydaná IPPM a ponúkaná na predaj zo strany IPPM na Webovej stránke a oprávňujúca jeho vlastníka (t.j. Zákazníka, alebo Tretiu osobu) k využitiu ponúkaných Služieb;

2.4.5 - Deň znamená kalendárny deň;

2.4.6 - Inštrukcie k odberu znamená dokument, ktorý obsahuje inštrukcie pre Zákazníka k odberu biologického materiálu (stolice) na účely Vyšetrenia, a ktorý je súčasťou doručovaného Kitu;

2.4.7 - IPPM znamená obchodná spoločnosť Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny, s. r. o., so sídlom Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, IČO: 47 217 642, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 90058/B;

2.4.8 - Kit znamená príslušenstvo potrebné k Vyšetreniu, ktoré je súčasťou poskytovaných Služieb, a ktoré je zasielané Zákazníkovi na účely odberu Vzorky; Súčasťou Kitu je: 

a) Inštrukcie k odberu;

b) aktivačný kód k odberovej sade a inštrukcie k elektronickej aktivácií Kitu;

c) odberová skúmavka na biologický materiál (stolicu) s uvedením jedinečného ID čísla;

d) vatová tyčinka na odber biologického materiálu (stolice); 

e) jednorazová pomôcka na toaletu pre odber biologického materiálu (stolice);

f) obálka pre odoslanie vzorky Laboratóriu s adresou a predplateným poštovným;

2.4.9Laboratórium znamená zmluvný partner spoločnosti IPPM, ktorý vykonáva Vyšetrenie;

2.4.10Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov;

2.4.11Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

2.4.12Objednávka znamená individuálna online objednávka Služieb zo strany Používateľa adresovaná IPPM, ktorá spočíva vo vyplnení a odoslaní objednávkového formulára na Webovej stránke, a ktorá obsahuje osobné údaje o Používateľovi, resp. Zákazníkovi a/alebo Tretej osobe, pre ktorú sa Služba objednáva, údaje o objednanej Službe a Cene, ako aj iných súvisiacich informáciách; Používateľ je oprávnený vykonať Objednávku Služieb pre seba (vykonaním Objednávky vstupuje Používateľ do postavenia Zákazníka), alebo pre Tretiu osobu;

2.4.13Odborná konzultácia znamená odborná konzultácia k interpretácií Výsledkov, ktorá je súčasťou poskytovaných Služieb, a ktorú poskytuje odborný konzultant IPPM; Zákazník berie na vedomie, že Odborná konzultácia nie je poskytnutím zdravotnej starostlivosti, nenahrádza lekárske vyšetrenie a neslúži na posúdenie celkového zdravotného stavu Zákazníka, diagnostiku ani na navrhnutie prípadného liečebného postupu. 

2.4.14 - Platobná brána znamená platobné miesto slúžiace na úhradu Ceny za Služby;

2.4.15Používateľ znamená každá fyzická osoba, ktorá si prehliada Webovú stránku a získava z nej informácie; Vykonaním Objednávky vstupuje Používateľ do postavenia Zákazníka; na Používateľa sa vzťahujú ustanovenia týchto VOP primerane;

2.4.16Pracovný deň znamená deň od pondelka do piatku, ak sa nejedná o štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja na území Slovenskej republiky;

2.4.17Prevádzkovateľ znamená prevádzkovateľ osobných údajov, ktorým je IPPM;

2.4.18Registrácia znamená zriadenie trvalého Zákazníckeho účtu Používateľa na Webovej stránke prostredníctvom definovania prihlasovacích údajov a hesla Používateľa, s uvedením osobných údajov o Používateľovi; Registrácia je bezplatná; 

2.4.19Reklamačný poriadok znamená dokument, vydaný IPPM k zabezpečeniu rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní Reklamácií, sťažností a podnetov, a pre účely riadnej informovanosti Zákazníka o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie Služieb, sťažností a podnetov;

2.4.20Reklamácia znamená písomné podanie Zákazníka, ktoré obsahuje žiadosť Zákazníka o preverenie kvality, vytknutie vád, či iných nedostatkov vo vzťahu k Službám podľa Reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov;

2.4.21 - Služby znamenajú služby poskytované zo strany IPPM Zákazníkovi, ktoré sú dostupné na objednanie cez Objednávku prostredníctvom Webovej stránky IPPM, pričom na účely týchto VOP sa Službami rozumejú služby spočívajúce v zabezpečení Vyšetrenia črevnej mikroflóry Zákazníka na základe Vzorky, a následnej on-line, alebo telefonickej Odbornej konzultácie; poskytovanie Služieb nie je poskytnutím zdravotnej starostlivosti, nie je hradené zo zdravotného poistenia a je plne hradené Zákazníkom;

2.4.22Tretia osoba znamená akákoľvek fyzická osoba odlišná od Používateľa, Zákazníka a/alebo IPPM; Tretia osoba po vykonaní Objednávky Zákazníkom v jej prospech a uzavretí Zmluvy vstupuje do postavenia Zákazníka a na účely týchto VOP a/alebo Zmluvy sa ďalej označuje aj ako Zákazník; Na Tretiu osobu v postavení Zákazníka sa vzťahujú ustanovenia týchto VOP primerane;

2.4.23VOP znamená tieto všeobecné obchodné podmienky v platnom znení;

2.4.24Vyšetrenie znamená službu spočívajúcu v zistení a hodnotení stavu (analýze) črevnej mikroflóry Zákazníka na základe Vzorky s osobitným zameraním na mikróby, ktoré pri narušení črevnej rovnováhy môžu prispievať k vzniku rôznych zdravotných ťažkostí a ochorení; Vyšetrenie vykonáva Laboratórium;

2.4.25Výsledok znamená výsledok Vyšetrenia Vzorky vykonaného Laboratóriom, ktorý IPPM zasiela Zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo ktorá je vedená v Zákazníckom účte);

2.4.26Vzorka znamená vzorka biologického materiálu (stolice) Zákazníka určená na Vyšetrenie;

2.4.27Webová stránka znamená webová stránka IPPM “www.ippmclinic.com;

2.4.28Zákaznícky účet znamená zákaznícky účet Používateľa, ktorý vznikol na základe Registrácie; 

2.4.29Zákazník znamená osoba, ktorá prostredníctvom Objednávky vstupuje do záväzkového vzťahu s IPPM na účely využitia Služieb; Zákazník znamená aj Tretia osoba podľa bodu 2.4.22. tohto článku VOP;

2.4.30 - Zákon o alternatívnom riešení sporov znamená zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2.4.31Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2.4.32 Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

2.4.33 - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

2.4.34Zmluva znamená zmluva o poskytovaní Služieb uzatvorená medzi IPPM a Zákazníkom na diaľku, uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti IPPM a Zákazníka, mimo prevádzkových priestorov IPPM, predmetom ktorej je poskytnutie Služieb IPPM Zákazníkovi, a to za podmienok stanovených v týchto VOP a/alebo Zmluve;

2.4.35Zmluvné strany znamená zmluvné strany záväzkovo právneho vzťahu, a to IPPM a Zákazník, ktorí uzavreli Zmluvu; na účely týchto VOP sa za zmluvnú stranu tam, kde to VOP odôvodnene predpokladá, považuje aj Používateľ (napr. v zmysle článku I, článku II bodov 2.1 – 2.4 týchto VOP a pod.).

 

III. ZRIADENIE ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU, OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY 

3.1 - IPPM ponúka na svojej Webovej stránke možnosť zakúpenia vyšetrenia črevnej flóry online, ktorého súčasťou je aj Odborná konzultácia, a to prostredníctvom ponúkaných Služieb, ktorých bližšia špecifikácia je dostupná priamo na Webovej stránke. Služby nie sú predmetom poskytovania zdravotnej starostlivosti, nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a sú plne hradené Zákazníkom (samoplatcovské vyšetrenie).

3.2 - Používateľ je oprávnený vykonať Objednávku Služieb na Webovej stránke, a to prostredníctvom zriadenia Zákazníckeho účtu, alebo bez jeho zriadenia. 

3.3 - Objednávka Služieb bez zriadenia Zákazníckeho účtu sa uskutočňuje prostredníctvom jednorazovej Objednávky Používateľa ako neregistrovaného zákazníka. 

3.4 - Objednávka Služieb Používateľa, ktorý je na Webovej stránke registrovaný, prebieha prostredníctvom zriadeného Zákazníckeho účtu. 

3.5 - Pri Registrácii je Používateľ povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v Zákazníckom účte je Používateľ povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Pri Registrácií si Používateľ zvolí vlastné prihlasovacie údaje, a to užívateľské meno (e-mail) a heslo, prostredníctvom ktorých sa bude prihlasovať do svojho Zákazníckeho účtu na Webovej stránke. Používateľ, resp. Zákazník je povinný heslo uchovávať v tajnosti a nesprístupniť ho žiadnej Tretej osobe. V prípade, ak má Používateľ, resp. Zákazník podozrenie o možnom zneužití jeho hesla, resp. prihlasovacích údajov do Zákazníckeho účtu, je povinný si heslo bezodkladne zmeniť a informovať o uvedenej skutočnosti IPPM. 

3.6 - Registráciou sa Používateľ zaväzuje, že všetky informácie a údaje, ktoré boli Používateľom v rámci procesu Registrácie IPPM poskytnuté, sú správne, presné, úplné a pravdivé. IPPM v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, ktoré Používateľovi, resp. Zákazníkovi vzniknú v dôsledku toho, že Používateľ, resp. Zákazník si takto poskytnuté informácie neskontroloval, alebo tieto neboli zo strany Používateľa, resp. Zákazníka aktualizované v súlade so skutočným stavom.

3.7 - Požívateľ, resp. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie Zákazníckeho účtu Tretím osobám a nesie plnú zodpovednosť za aktivitu prebiehajúcu na jeho Zákazníckom účte, a to bez ohľadu na to, či ju uskutočňuje Zákazník sám a/alebo osoba ním poverená a/alebo akákoľvek iná Tretia osoba. IPPM nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Používateľovi, resp. Zákazníkovi v dôsledku neautorizovaného prístupu do Zákazníckeho účtu, ktorý vznikol ako dôsledok nedodržania povinností Používateľa, resp. Zákazníka v zmysle týchto VOP a/alebo Zmluvy. 

3.8 - Používateľ, resp. Zákazník je oprávnený svoj Zákaznícky účet kedykoľvek zrušiť prostredníctvom Webovej stránky, a to aj bez uvedenia dôvodu.

3.9 - Objednávka Služieb sa uskutočňuje prostredníctvom Objednávky, a to zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania v „Košíku“ Webovej stránky (meno a priezvisko, dátum narodenia, dodacia adresa, kontaktné údaje Používateľa, alebo Tretej osoby a iné potrebné informácie, podľa pokynov uvedených v samotnej Objednávke). Objednávku Služieb je Používateľ oprávnený vykonať pre seba, alebo pre Tretiu osobu.

3.10 - Používateľ je povinný zvoliť si v rámci Objednávky adresu a spôsob doručenia Kitu a spôsob úhrady (platby) za Služby a pravdivo a úplne vyplniť požadované dodacie a fakturačné údaje v elektronickom objednávkovom formulári – Objednávku. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí.

3.11 - Odoslanie Objednávky je podmienené potvrdením Používateľa o oboznámení sa s VOP, Reklamačným poriadkom IPPM a spracovaním osobných údajov zo strany IPPM. 

3.12 - Potvrdením a odoslaním Objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára), t.j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ na Webovej stránke, dáva Zákazník IPPM záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy. Odoslaním Objednávky je proces objednávania Služieb ukončený.

3.13 - Zákazník odoslaním Objednávky výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť Cenu za Služby v zmysle Objednávky, vrátane iných, vopred určených nákladov IPPM.

3.14 - Po riadnom a úplnom odoslaní Objednávky bude Zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo ktorá je vedená v Zákazníckom účte) doručený automatický e-mail o zaevidovaní Objednávky do elektronického systému IPPM a potvrdení Objednávky. 

3.15 - Objednávka sa stáva záväznou a Zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Objednávky zo strany IPPM Zákazníkovi. Akákoľvek zmena Objednávky po uzatvorení Zmluvy je návrhom na úpravu Zmluvy a je možná výhradne po vzájomnej dohode IPPM a Zákazníka.

3.16 - Zákazník zároveň odoslaním Objednávky výslovne súhlasí s okamžitým plnením Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa článku VII. bodu 7.1 týchto VOP a potvrdzuje, že stráca svoje právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služieb (napr. keď dôjde k úplnému poskytnutiu Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy).

3.17 - Zákazník týmto vyhlasuje, že je plne spôsobilý a oprávnený uzavrieť Zmluvu a zaväzuje sa splniť všetky záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy. 

3.18 - Zákazník berie na vedomie, že IPPM nezodpovedá Zákazníkovi ani Tretím osobám za škodu, ktorá vznikne z dôvodu uvedenia nesprávnych, neúplných a zavádzajúcich údajov a informácií Zákazníka, alebo Tretej osoby v rámci vypĺňania údajov v Objednávke, vrátane zadania chybnej, nesprávnej, alebo neaktuálnej e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla. 

3.19 - Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov IPPM a Zákazníka v zmysle týchto VOP a Zmluvy.

 

IV. DODANIE KITU 

4.1 - Na základe Zmluvy sa IPPM zaväzuje doručiť Zákazníkovi Kit potrebný k poskytnutiu Služieb na adresu Zákazníka, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo ktorá je vedená v Zákazníckom účte) a Zákazník sa zaväzuje uvedené prevziať. Zákazník je povinný na tieto účely v Objednávke uviesť pravdivé dodacie a kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla. 

4.2 - Dodacia lehota Kitu je spravidla 3 (tri) – 5 (päť) Pracovných dní pre doručenie v rámci územia Slovenskej republiky a 3 (tri) – 10 (desať) Pracovných dní pre doručenie do iných krajín, ktorá sa počíta od úhrady Ceny za Služby jedným zo spôsobov podľa článku VI., bodu 6.4. týchto VOP. Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že lehota podľa predchádzajúcej vety sa môže predĺžiť v odôvodnených prípadoch, kedy je zdravotnícke zariadenie IPPM dočasne zatvorené z dôvodu, o ktorom je Zákazník informovaný prostredníctvom oznámenia zverejneného na Webovej stránke, alebo priamo počas procesu Objednávky (napr. štátne sviatky, vianočné sviatky a podobne), pričom v tomto prípade budú Objednávky vybavované v lehote stanovenej IPPM v príslušnom oznámení. 

4.3 - V prípade, ak Kit nebude napriek riadne uzavretej Zmluve Zákazníkovi doručený, a to či už z dôvodov na strane IPPM, alebo poskytovateľa prepravných služieb, má Zákazník nárok na doručenie nového Kitu na náklady IPPM. V prípade, ak Zákazník so zaslaním nového Kitu nesúhlasí, alebo o nový Kit nemá záujem, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a má nárok na vrátenie Ceny zo strany IPPM v celej výške v súlade s bodom 7.13 týchto VOP; pre vylúčenie pochybností aplikácia bodu 7.12 týchto VOP sa v tomto prípade vylučuje. 

4.4 - IPPM nezodpovedá za omeškanie dodávky, alebo nedoručenie Kitu a za škodu, ktorá bola Zákazníkovi alebo Tretej osobe spôsobená dôsledkom toho, (i) že Zákazník pri Objednávke svoju Objednávku náležite neskontroloval, (ii) nezadal všetky požadované údaje a/alebo (iii) vyplnil objednávkový formulár chybne, (iv) alebo v dôsledku odôvodnenej nemožnosti doručovateľa (Slovenská pošta, a. s., alebo iný poštový podnik, či prepravná spoločnosť) Kit doručiť, a to najmä v prípadoch, ak sa adresa doručenia uvedená v Objednávke nachádza na miestach s neupraveným povrchom vozovky, alebo v prípade neprevzatia Kitu zo strany Zákazníka, vrátane jeho neprevzatia počas úložnej doby na pošte, alebo nezastihnutia Zákazníka na doručovacej adrese.

4.5 - Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality Kitu prechádza na Zákazníka prevzatím Kitu, pričom nezáleží na tom, či Zákazník prevezme Kit osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej/splnomocnenej osoby. Pokiaľ mal Zákazník prevziať Kit od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného Kitu na Zákazníka prevzatím Kitu na mieste dodania ním určenom.

 

V. POSKYTOVANIE SLUŽIEB A VÝSLEDKY

5.1 - Zákazník berie na vedomie, že Kit bude Zákazníkovi doručovaný a Služby poskytnuté až po prijatí úhrady Ceny za Služby IPPM jedným zo spôsobov podľa článku VI., bodu 6.4. týchto VOP; Cena je splatná vopred. 

5.2 - Po doručení Kitu je Zákazník povinný odberovú sadu aktivovať elektronicky (online), a to na podstránke Webovej stránky IPPM „www.ippmclinic.com/sk/aktivacia“. V rámci aktivácie odberovej sady je Zákazník povinný zadať jedinečný aktivačný kód odberovej sady, ktorý je súčasťou zaslaného Kitu.

5.3 - V súvislosti s poskytovaním Služieb je Zákazník po aktivácií odberovej sady zároveň oprávnený vyplniť dotazník v rozsahu informácií požadovaných IPPM v predmetnom dotazníku.

5.4 - Zákazník berie na vedomie, že údaje podľa bodu 5.2. a 5.3. tohto článku VOP, t.j. aktivačný kód a údaje Zákazníka z dotazníka vo forme, v rámci ktorej nie je možné konkrétneho Zákazníka identifikovať (t.j. len v rozsahu aktivačného kódu) sa po odoslaní Zákazníkom automaticky zasielajú Laboratóriu.

5.5 - Po vykonaní odberu biologického materiálu (stolice) v súlade s Inštrukciami k odberu a aktivácií odberovej sady v súlade s bodom 5.2 tohto článku VOP a vyplnení dotazníka v súlade s bodom 5.3 tohto článku VOP, je Zákazník povinný odoslať odberovú skúmavku, ktorá bola súčasťou Kitu spolu s biologickým materiálom (stolicou) Laboratóriu, v obálke s predplateným poštovným a uvedenou adresou Laboratória, ktorá je súčasťou Kitu. Po vykonaní odberu biologického materiálu (stolice) je Zákazník povinný zaslať Vzorku Laboratóriu v súlade s predchádzajúcou vetou bezodkladne po jeho odbere, najneskôr však do 48 hodín.

5.6 - Zákazník berie na vedomie, že IPPM nezodpovedá Zákazníkovi za škodu, ktorá vznikne z dôvodu porušenia Inštrukcií k odberu daných zo strany IPPM a/alebo v dôsledku neposkytnutia, zamlčania alebo uvedenia nepravdivých a neúplných informácií v dotazníku podľa bodu 5.3 tohto článku VOP a/alebo neodoslaním Vzorky v lehote podľa bodu 5.5 tohto článku VOP. Zákazník berie na vedomie, že Výsledok Vyšetrenia môže byť v takýchto prípadoch nepresný, skreslený a nemusí mať výpovednú hodnotu.

5.7 - V prípade, ak Zákazníkom odoslaná Vzorka nebude Laboratóriu doručená, a to či už z dôvodov na strane Laboratória, alebo poskytovateľa prepravných služieb, má Zákazník nárok na doručenie nového Kitu na náklady IPPM. V prípade, ak Zákazník so zaslaním nového Kitu nesúhlasí, alebo o nový Kit nemá záujem, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a má nárok na vrátenie Ceny zo strany IPPM v celej výške v súlade s bodom 7.13 týchto VOP; pre vylúčenie pochybností aplikácia bodu 7.12 týchto VOP sa v tomto prípade vylučuje.

5.8 - Vyšetrenie, ako časť poskytovaných Služieb sa vykonáva na základe riadne doručenej Vzorky. Za správnosť, úplnosť a kvalitu doručenej Vzorky zodpovedá Zákazník. Zákazník sa zaručuje zaslať Vzorku len s vlastným biologickým materiálom (stolicou). 

5.9 - Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zákazník berie na vedomie, že Vyšetrenie vykonáva Laboratórium, ktoré je zmluvným partnerom IPPM.

5.10 - Laboratórium je oprávnené odmietnuť prijatie Vzorky a vykonanie Vyšetrenia v nasledujúcich prípadoch:

a) ak bola dodaná Vzorka odobratá zjavne v rozpore s Inštrukciami k odberu;

b) ak je dodaná Vzorka znehodnotená tak, že ju nie je možné alebo účelné vyšetriť;

c) ak je odberová nádoba so Vzorkou kontaminovaná biologickým materiálom, alebo iným spôsobom;

d) v iných odôvodnených prípadoch, ktoré zakladajú Laboratóriu právo Vzorku neprijať. 

5.11 - V prípade, ak Laboratórium odmietne prijatie Vzorky Zákazníka a vykonanie Vyšetrenia z dôvodov uvedených v bode 5.10. tohto článku VOP, IPPM sa zaväzuje o uvedenej skutočnosti bezodkladne informovať Zákazníka. 

5.12 - V prípade, ak zo strany Laboratória dôjde k odmietnutiu prijatia Vzorky a vykonania Vyšetrenia z dôvodov pochybenia na strane Zákazníka (napr. odobratie Vzorky v rozpore s Inštrukciami k odberu a pod.), Zákazník berie výslovne na vedomie, že v tomto prípade nemá nárok na doručenie nového Kitu, ani nárok na vrátenie Ceny za Služby. V prípade záujmu o poskytnutie Služieb je Zákazník povinný vykonať novú Objednávku Služieb.

5.13 - V prípade, ak zo strany Laboratória dôjde k odmietnutiu prijatia Vzorky a vykonania Vyšetrenia z dôvodov pochybenia na strane IPPM (napr. nesprávne Inštrukcie k odberu a pod.) a/alebo Laboratória, má Zákazník nárok na doručenie nového Kitu na náklady IPPM. V prípade, ak Zákazník so zaslaním nového Kitu nesúhlasí, alebo o nový Kit nemá záujem, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a má nárok na vrátenie Ceny zo strany IPPM v celej výške v súlade s bodom 7.13 týchto VOP; pre vylúčenie pochybností aplikácia bodu 7.12 týchto VOP sa v tomto prípade vylučuje.

5.14 - Výsledky Vyšetrenia zasiela IPPM Zákazníkovi v elektronickej forme, a to na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú na tieto účely Zákazník uviedol v Objednávke, alebo ktorá je uvedená v Zákazníckom účte Zákazníka, a to v lehote 6 (šiestich) týždňov; v prípade sviatkov a dní pracovného pokoja sa uvedená lehota môže predĺžiť na 10 (desať) týždňov. O inom odôvodnenom predĺžení doby doručenia Výsledkov sa IPPM zaväzuje Zákazníka bezodkladne informovať. Zákazník berie na vedomie, že lehota podľa tohto bodu tohto článku VOP je stanovená ako maximálna doba dodania Výsledku Vyšetrenia a je počítaná odo dňa doručenia Vzorky Laboratóriu, odobratej a doručenej v súlade s Inštrukciami k odberu. 

5.15 - Výsledky Vyšetrenia sú zasielané Zákazníkovi v slovenskom, alebo anglickom jazyku a zaheslované. IPPM nezabezpečuje preklad Výsledkov do iného jazyka.

5.16 - IPPM nezodpovedá za oneskorené dodanie Výsledkov, v rozpore s lehotou určenou v bode 5.14. tohto článku VOP, alebo s lehotou určenou na Webovej stránke IPPM a/alebo oneskorené poskytnutie Služieb v odôvodnených prípadoch, akými sú:

a) vyššia moc podľa článku XI. týchto VOP;

b) v prípade objektívnej nemožnosti vykonania Vyšetrenia na strane Laboratória (napr. výpadok energie, výpadok a potreba opravy prístroja potrebného na Vyšetrenie a pod.);

c) v prípade objektívnej nemožnosti poskytovania Služieb zo strany IPPM (napr. výpadok energie, porucha internetového pripojenia a pod.);

d) z dôvodov na strane Zákazníka a/alebo Tretej osoby (napr. plná e-mailová schránka Zákazníka a/alebo Tretej osoby, na ktorú nemožno Výsledok Vyšetrenia doručiť, porucha internetového pripojenia, zaťaženie siete a pod.);

e) v iných odôvodnených prípadoch (napr. v prípade straty Vzorky na ceste do Laboratória, výrazného meškania poskytovateľa prepravných služieb s prepravou Vzorky do Laboratória, a pod.).

5.17 - Zákazník berie na vedomie, že IPPM nie je v omeškaní s dodaním Výsledkov a/alebo poskytnutím Služieb, a to po dobu trvania objektívnej prekážky podľa bodu 5.16. tohto článku Zmluvy. O trvaní prekážky sa IPPM zaväzuje bezodkladne informovať Zákazníka, a po odpadnutí prekážky dodanie Výsledkov a/alebo Službu Zákazníkovi bezodkladne poskytnúť.

5.18 - Súčasťou balíka Služieb je okrem Vyšetrenia aj Odborná konzultácia s odborným lekárom IPPM, ktorú je Zákazník oprávnený využiť po doručení Výsledkov. Objednanie sa na Odbornú konzultáciu je možné zaslaním požiadavky na e-mail: office@ippm.sk, alebo cez online rezervačný systém dostupný na Webovej stránke. Odborná konzultácia k Výsledkom Vyšetrenia sa poskytuje na požiadanie Zákazníka elektronickými prostriedkami online, alebo telefonicky v trvaní 45 minút. Osobné poskytovanie Odbornej konzultácie IPPM nerealizuje. Predmetom Odbornej konzultácie je výlučne interpretácia a zhodnotenie Výsledkov, pričom v rámci Odbornej konzultácie IPPM neposkytuje poradenstvo v inej oblasti a nie je povinná na otázky Zákazníka mimo rámca poskytovaných Služieb odpovedať. 

5.19 - Zákazník berie na vedomie, že Odbornú konzultáciu je možné poskytnúť zo strany IPPM ku konkrétnemu Vyšetreniu len jednorazovo, t.j Odbornú konzultáciu nie je možné rozdeliť na viacero časových úsekov. V záujme efektívneho a včasného poskytovania Služieb je Zákazník povinný dodržať termín poskytnutia časti Služby – Odbornej konzultácie, na ktorý sa objednal. Akékoľvek zmeny uskutočnenej rezervácie Odbornej konzultácie zo strany Zákazníka je Zákazník oprávnený uskutočniť najneskôr 24 hodín vopred, zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu office@ippm.sk. V prípade nedostavenia sa Zákazníka na objednaný termín poskytnutia Odbornej konzultácie (napr. ak Zákazník nedvíha telefón, nie je dostupný, či prítomný pri video hovore a pod.), termín poskytnutia Odbornej konzultácie Zákazníkovi prepadá, bez nároku Zákazníka na poskytnutie akéhokoľvek náhradného termínu poskytnutia Odbornej konzultácie, ako aj bez nároku Zákazníka na vrátenie Ceny, alebo jej časti. 

5.20 - V prípade, ak Zákazník mešká na objednaný termín poskytnutia Odbornej konzultácie (nedvíha včas telefón, nie je načas dostupný, či prítomný pri video hovore a pod.), je IPPM oprávnená poskytnúť Zákazníkovi modifikované skrátené poskytnutie Odbornej konzultácie. V tomto prípade Zákazník berie na vedomie, že nárok na vrátenie Ceny, alebo akejkoľvek alikvotnej čiastky z Ceny Zákazníkovi nevzniká. 

5.21 - V prípade, ak Zákazník odber Vzorky neuskutoční a/alebo Vzorku Laboratóriu nezašle a/alebo nevyužije Služby v celom rozsahu (napr. nevyužije Odbornú konzultáciu), nárok IPPM na úhradu Ceny tým nie je dotknutý. Pre vylúčenie pochybností, Zákazník nemá v tomto prípade nárok na vrátenie už uhradenej Ceny, ani jej časti.

5.22 - Zákazník berie na vedomie, že Služby nie sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nenahrádzajú kompletné lekárske vyšetrenie a starostlivosť. 

 

VI. CENA ZA SLUŽBY

6.1 - Poskytovanie Služieb IPPM je spoplatnené, a to v zmysle aktuálne platného Cenníka. Cena za Služby nezahŕňa náklady na dodanie, dopravu, prípadne iné odôvodnené poplatky. Zákazník hradí prípadné dodatočné poplatky k Cene v závislosti od typu zvoleného spôsobu dodania a platobnej metódy, ktorú si vybral v súvislosti s Objednávkou Služieb z aktuálnej ponuky platobných metód a foriem doručovania IPPM.

6.2 - IPPM si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Ceny poskytovaných Služieb. Pre Zákazníka je platná Cena Služieb uvedená v Cenníku v čase odoslania Objednávky IPPM podľa týchto VOP.

6.3 - Zákazník sa zaväzuje uhradiť IPPM za Služby dojednanú Cenu. Cena Služieb, vrátane akýchkoľvek iných nákladov (napr. nákladov na dodanie, dopravu) bude vždy oznámená Zákazníkovi pred odoslaním Objednávky a je splatná vopred, pred poskytnutím Služieb. 

6.4 - Úhradu Ceny za Služby môže Zákazník realizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

6.4.1. - platba na dobierku (v prípade Objednávky v rámci Slovenskej republiky);

6.4.2. - platba prostredníctvom Platobnej brány na Webovej stránke;

6.4.3. - prevodom na bankový účet IPPM.

6.5 - Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov v správnej výške na bankový účet IPPM. Dňom pripísania peňažných prostriedkov v správnej výške na bankový účet IPPM si Zákazník splní svoju povinnosť uhradiť Cenu spojenú s poskytovaním Služieb.

6.6 - V prípade, že Zákazník neuhradí Cenu za Služby v celom rozsahu najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní po odoslaní Objednávky (s výnimkou bodu 6.4.1. tohto článku VOP), IPPM Objednávku Zákazníka automaticky stornuje a Objednávka sa považuje za neprijatú, Zmluva za zrušenú a Zmluvné strany nie sú ďalej povinné z predmetnej Zmluvy plniť. 

6.7 - IPPM nezodpovedá za kvalitu a funkčnosť služieb tretích strán, najmä, nie však výlučne poskytovateľa Platobnej brány. 

6.8 - Zákazník berie na vedomie, že ako doklad o zaplatení, resp. podklad pre zaplatenie Ceny slúži elektronická faktúra vystavená IPPM a doručená na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky (alebo ktorá je vedená v Zákazníckom účte), s čím Zákazník vyslovene súhlasí. 

6.9 - Zákazník berie na vedomie, že nemá nárok na vrátenie Ceny za už poskytnuté Služby, a to ani v prípade, ak nie je so Službami IPPM spokojný, prípadne s Výsledkami a Odbornou konzultáciou IPPM nesúhlasí, s výnimkou ak tieto VOP a/alebo Zmluva neustanovujú inak.

6.10 - Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zákazník rovnako tak nemá nárok na vrátenie Ceny za Služby, alebo akejkoľvek alikvo tnej čiastky z Ceny v prípade, ak Zákazník, z dôvodov na jeho strane, nevyužije Služby poskytované IPPM v celom rozsahu, v rámci jedného balíka (napr. ak Zákazník nebude mať dodatočne záujem o poskytnutie už zakúpenej Odbornej konzultácie, a využije len Služby doručenia Kitu a Vyšetrenia a pod.), s výnimkou ak tieto VOP a/alebo Zmluva neustanovujú inak

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY             

7.1 - Zákazník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od Zmluvy odstúpiť do 14 (štrnástich) Dní. 

7.2 - Lehota na odstúpenie od Zmluvy začína plynúť odo Dňa doručenia Kitu Zákazníkovi. 

7.3 - Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie Služieb aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 7.2 týchto VOP.

7.4 - Zákazník je zároveň oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj (i) v iných prípadoch v týchto VOP uvedených, alebo (ii) z dôvodov upravených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

7.5 - Zákazník berie na vedomie, že nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je 

a) poskytnutie Služieb, ak sa ich poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služieb, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služieb

b) poskytnutie Služieb, ktorých Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý IPPM nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy; 

c) z iných dôvodov taxatívne stanovených v ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.6 - Pred poskytnutím akýchkoľvek Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 7.1 týchto VOP, alebo ak Zákazník o poskytnutie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 7.1 týchto VOP požiada, je IPPM povinná poučiť Zákazníka o tom, že (i) udelením súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí Služieb  právo na odstúpenie od Zmluvy a (ii) vyžiadať od Zákazníka výslovný súhlas so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a vyhlásenie o tom, že Zákazník bol o uvedených skutočnostiach riadne poučený. Zákazník berie na vedomie, že poskytnutím takého súhlasu, Zákazník stráca právo po úplnom poskytnutí Služieb na odstúpenie od Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka na odstúpenie od Zmluvy v čase pred úplným poskytnutím Služieb.

7.7 - Odstúpenie od Zmluvy môže Zákazník doručiť písomne na adresu sídla IPPM: Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny, s. r. o., Odbojárov 300/4, Tovarníky 955 01, Slovenská republika, alebo elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu: office@ippm.sk

7.8 - V prípade odstúpenia od Zmluvy je Zákazník povinný najneskôr do 14 (štrnásť) Dní od dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Kit poštou späť na adresu sídla IPPM, alebo ho osobne odovzdať osobe poverenej IPPM na prevzatie Kitu. Lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak bol Kit odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. 

7.9 - V prípade odstúpenia od Zmluvy zodpovedá Zákazník IPPM za zníženie hodnoty Kitu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Kitom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Kitu. 

7.10 - Zákazník je povinný doručiť IPPM Kit a jeho obsah čistý, nepoužitý, nepoškodený, v originálnom balení, vrátane všetkých jeho častí; v opačnom prípade je IPPM oprávnená požadovať od Zákazníka nárok na náhradu spôsobenej škody.  

7.11 - Zákazník berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy je povinný znášať náklady na vrátenie Kitu IPPM alebo osobe poverenej IPPM na prevzatie Kitu, ako aj náklady na vrátenie Kitu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštovej prepravy.

7.12 - Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie Služieb, a pred začatím poskytovania Služieb udelil výslovný súhlas podľa bodu 7.6 týchto VOP, Zákazník je povinný uhradiť IPPM iba Cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej Ceny dohodnutej v Zmluve.

7.13 - V prípade platného a účinného odstúpenia od Zmluvy podľa týchto VOP vráti IPPM Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnásť) Dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy celkovú uhradenú Cenu za Služby (ktoré sú predmetom odstúpenia) v celej výške vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijala, bez uplatnenia akýchkoľvek dodatočných poplatkov spojených s vrátením Ceny Zákazníkovi, s prihliadnutím na bod 7.12 tohto článku VOP. IPPM vráti Zákazníkovi Cenu za Služby rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe Ceny, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

7.14 - IPPM nie je povinná uhradiť Zákazníkovi dodatočné náklady, ak si Zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný IPPM. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný IPPM.

7.15 - Pri odstúpení od Zmluvy nie je IPPM povinný vrátiť Zákazníkovi Cenu za Služby pred tým, ako mu je Kit doručený, alebo kým Zákazník nepreukáže zaslanie Kitu späť IPPM. 

7.16 - Úhrada Ceny za Služby pri odstúpení od Zmluvy platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok tejto nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je táto úhrada súčtom cien za viac Služieb, zaokrúhľuje sa takto až výsledná úhrada. Táto úhrada vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.

 

VIII. DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

8.1 - Darčeková poukážka je vydávaná a ponúkaná na predaj zo strany IPPM na Webovej stránke. Darčekovú poukážku je možné uplatniť len na poskytované Služby – Vyšetrenie Vzorky a Odbornú konzultáciu. Darčekovú poukážku je možné využiť len jednorazovo.

8.2 - Úhradu za Darčekovú poukážku je možné realizovať výlučne spôsobom podľa článku VI., bodu 6.4.2 a 6.4.3. týchto VOP.

8.3 - Po zakúpení Darčekovej poukážky bude táto Zákazníkovi (na účely tohto článku VOP sa za Zákazníka považuje aj osoba, ktorá uskutočnila nákup Darčekovej poukážky) doručená výlučne elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu objednávky Darčekovej poukážky (alebo ktorá je vedená v Zákazníckom účte). Darčeková poukážka je tzv. digitálnou Darčekovou poukážkou a každá Darčeková poukážka obsahuje jedinečný kód, ktorý je príslušnej Darčekovej poukážke priradený. Doručenie Darčekovej poukážky v listinnej forme je možné len na osobitné vyžiadanie Zákazníka.

8.4 - Darčekovú poukážku je možné uplatniť najneskôr v lehote platnosti Darčekovej poukážky, a to uskutočnením Objednávky Vyšetrenia. Lehota platnosti Darčekovej poukážky je 12 (dvanásť) mesiacov od jej zakúpenia, pričom po uplynutí lehoty platnosti Darčeková poukážka stráca platnosť a nie je možné ju ďalej použiť, vymeniť, predĺžiť jej platnosť, ani inak refundovať. 

8.5 - Darčekovú poukážku nie je možné za žiadnych okolností vymeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať na jej základe bankový prevod finančných prostriedkov. 

8.6 - Darčeková poukážka je prenosná, t.j. nie je viazaná na Zákazníka a môže byť využitá akoukoľvek Treťou osobou.

8.7 - IPPM nenesie zodpovednosť za stratu Darčekovej poukážky, jej odcudzenie, zneužitie, vymazania, straty, alebo omeškanie s uplatnením.

8.8 - Zákazník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od nákupu Darčekovej poukážky odstúpiť do 14 (štrnástich) Dní, pričom lehota začína plynúť odo Dňa doručenia Darčekovej poukážky Zákazníkovi. K odstúpeniu od zmluvy podľa predchádzajúcej vety je oprávnený výlučne Zákazník, ktorý nákup Darčekovej poukážky uskutočnil. Na vrátenie Darčekovej poukážky sa primerane vzťahujú ustanovenia článku VII. týchto VOP.

 

IX. REKLAMÁCIE

Na Reklamácie Zákazníka sa vzťahuje Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

             

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 - Prevádzkovateľom osobných údajov Zákazníkov, Používateľov, Tretích osôb a záujemcov o Služby ako dotknutých osôb je IPPM a spracováva ich v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

10.2 - IPPM sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany IPPM nájdete na Webovej stránke v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

XI. VYŠŠIA MOC

IPPM nezodpovedá za oneskorenie alebo nesplnenie niektorej povinnosti podľa týchto VOP a/alebo Zmluvy, ako ani za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku neočakávanej udalosti mimo jej vplyvu, hlavne zásahu vyššej moci, požiaru, povodne, vojny, občianskej vojny, sabotáže, štrajku, zákonov, výnosov, vyhlášok, predpisov alebo nariadení štátu a iných okolností mimo kontrolu IPPM, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

XII. SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA

V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP a/alebo Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel týchto VOP a/alebo Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako však aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy a ak také nie sú, potom ustanovenia príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.

 

XIII. DORUČOVANIE

13.1 - Vo veciach komunikácie a záležitostiach týkajúcich sa týchto VOP, alebo Zmluvy, využíva IPPM predovšetkým elektronickú komunikáciu (e-mail), ako aj Webovú stránku. V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností oznámením prostredníctvom Webovej stránkypovažujú sa takéto oznámenia za oznámené Používateľovi, resp. Zákazníkovi ich zverejnením na Webovej stránke podľa podmienok týchto VOP.

13.2 - Pre účely kontaktovania IPPM v zmysle týchto VOP a Zmluvy je Používateľ, resp. Zákazník oprávnený kontaktovať IPPM nasledovným spôsobom: 

Adresa na doručovanie:

Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny, s. r. o., Odbojárov 300/4, Tovarníky 955 01, Slovenská republika

Adresa pre vrátenie Kitu:

Inštitút prediktívnej a personalizovanej medicíny, s. r. o., Odbojárov 300/4, Tovarníky 955 01, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 911 212 838

13.3 - Písomnosti sa doručujú poštou, kuriérskou službou, alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla, miesta podnikania, alebo bydliska druhej zmluvnej strany, alebo na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia. Za deň doručenia v prípade doručovania kuriérskou službou sa považuje Deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo odmietol prevziať. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná poštou zo strany IPPM Zákazníkovi (prípadne Používateľovi) alebo Zákazníkom (prípadne Používateľom) IPPM sa považuje za doručenú adresátovi Dňom jej prevzatia, alebo vrátením nedoručenej písomnosti. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené v Deň ich odoslania, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.

 

XIV. ROZHODNÉ PRÁVO

14.1 - Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe a/alebo na základe Zmluvy, alebo súvisiace s týmito VOP a/alebo so Zmluvou, vrátane právnych vzťahov medzi IPPM a Používateľom, alebo Zákazníkom, výslovne neupravených týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a inými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

V prípade, že Používateľom, alebo Zákazníkom je subjekt s trvalým pobytom, miestom podnikania, alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, považuje sa za voľbu rozhodného práva, ktoré má platiť medzi Používateľom, alebo Zákazníkom a IPPM, právo Slovenskej republiky podľa predchádzajúcej vety, s výnimkou zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a kolíznych noriem, či zákonných ustanovení príslušných predpisov, ktoré nie je možné vylúčiť. 

Osobitne v prípade, ak je Zákazník – spotrebiteľ z inej krajiny ako Slovenská republika, a táto mu priznáva výhodnejšie postavenie ako slovenský právny poriadok, t.j. ak právny poriadok štátu Zákazníka ponúka spotrebiteľovi účinnejšiu možnosť ochrany, prípadne sa na daný vzťah aplikujú kolízne normy a zákonné ustanovenia o ochrane Zákazníka v danej krajine, ktoré nemožno vylúčiť, aplikuje sa na tieto VOP a daný vzťah právny poriadok krajiny Zákazníka. IPPM v každom prípade rešpektuje práva Zákazníkov, ktoré sú zaručené v krajine ich bydliska.

14.2 - Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu medzi IPPM a Používateľom, alebo Zákazníkom na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP alebo súvisiaceho so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy a/alebo VOP sa Zmluvné strany pokúsia prednostne riešiť rokovaniami a dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný slovenským súdom na základe pravidiel miestnej, vecnej a funkčnej príslušnosti podľa Civilného sporového poriadku. 

V prípade, že Používateľom, alebo Zákazníkom je subjekt s trvalým pobytom, miestom podnikania, alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, považuje sa dojednanie podľa predchádzajúcej vety za dohodu, ktorou sa zakladá v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej Únie právomoc slovenského súdu rozhodovať o prípadných sporoch, ak nie je platnými právnymi predpismi (vrátane medzinárodných právnych predpisov) určené inak. Zmluvné strany (vrátane Používateľa) v danom prípade ako miestne príslušný súd stanovili vo veci vecne príslušný všeobecný súd IPPM. 

 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 - Tieto VOP platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Zákazníkom a IPPM založeného Zmluvou, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nich vyplývajú. VOP možno v takomto prípade meniť len s výslovným súhlasom Zákazníka a IPPM, ak nie je platnými právnymi predpismi určené inak. Pre vylúčenie pochybností, Zmluva sa spravuje VOP platnými v čase zaslania Objednávky Zákazníka IPPM.

15.2 - IPPM je oprávnená jednostranne VOP, ako aj iné dokumenty, na ktoré tieto VOP odkazujú zmeniť, za predpokladu, že tým nie je dotknutý bod 15.1 týchto VOP. IPPM oznamuje zmeny VOP ich zverejnením na Webovej stránke a/alebo zaslaním zmeny VOP na e-mailovú adresu Zákazníka v rovnakej lehote.

15.3 - Všeobecným orgánom trhového dozoru pre ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Zb. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58 27 21 33 – reklamácie, tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod, internet, geoblocking

info@soi.sk

http://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi